Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cẩu bốc gỗ

  1. M

    Toàn quốc Cụm gắp gỗ cứng C1800

    S1800 là cụm thao tác gắp gỗ lắp trên xe đào 05 và 07 có sải gắp lên đến 1800 - 2000 mm, được trang bị cụm xoay 360 cứng nên C1800 có ưu điểm trong việc bốc hàng dưới dất sắp xếp cho gọn sau đó chất lên xe, đó là tính năng tuyệt vời C1800 bằng cách dỡ đầu gắp mở nhẹ kẹp và thổ xuống đất, cây sẽ...
Top