Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

dieu kien thi nang ngach chuyen vien

  1. Q

    Toàn quốc Khóa học Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

    - Căn cứ công văn số 966/ĐHNV-ĐTCBD ngày 05 tháng 8 năm 2016 về việc phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam; - Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà...
Top