Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giải quyết tranh chấp

  1. T

    Hồ Chí Minh TƯ VẤN TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

    Các trường hợp tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài bao gồm: - Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan...
Top