Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giảm tảo

  1. N

    Toàn quốc Men vi sinh BZT CLEAN xử lý đáy ao

    Thành phần Bacillus megaterium : 1.0 x 109 CFU/g Bacillus polymixa : 1.0 x 109 CFU/g Bacillus subtilis : 1.0 x 109 CFU/g Bacillus licheniformis : 1.0 x 109 CFU/g Saccharomyces Cerevisiae : 1.0 x 109 CFU/g Enzyme : Amylase: 250 UI, Protease: 240 UI ...
Top