khử khí độc trong ao nuôi

  1. nhuykhoahocxanh

    Toàn quốc Men Vi Sinh Khử Khí Độc NO2 Trong Ao Nuôi Tôm: MICROCAT XNL

    Thành phần: Bacteria nitrosomonas Bacteria nitrobacter Enzyme : Amylase: 250 UI ; Protease: 240 UI ; Lipase: 850 UI Công dụng: - Xử lý khí độc NO2 trong ao nuôi tôm, đặc biệt là ao nuôi tôm thẻ trong giai đoạn tôm từ 50 – 90 ngày tuổi - Xử lý nước và đáy ao nuôi, làm giảm NH3 - Ổn định...
Top