Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

khử khí độc trong ao nuôi

  1. nhuykhoahocxanh

    Toàn quốc Men Vi Sinh Khử Khí Độc NO2 Trong Ao Nuôi Tôm: MICROCAT XNL

    Thành phần: Bacteria nitrosomonas Bacteria nitrobacter Enzyme : Amylase: 250 UI ; Protease: 240 UI ; Lipase: 850 UI Công dụng: - Xử lý khí độc NO2 trong ao nuôi tôm, đặc biệt là ao nuôi tôm thẻ trong giai đoạn tôm từ 50 – 90 ngày tuổi - Xử lý nước và đáy ao nuôi, làm giảm NH3 - Ổn định...
Top