Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

loadcell sang modbus

  1. 4

    BỘ CHUYỂN LOADCELL SANG MODBUS

    Đặc tính kỹ thuật: ------------------------------------------------ Bộ chuyển đổi tìn hiệu cân sang Modbus RTU Đọc tín hiệu Loadcell chuyển qua RS485 Chuyên dùng để giao tiếp với PLC qua giao tiếp Modbus RS232/RS485 Giao tiếp tín hiệu cân với máy tính qua Modbus Ứng dụng đọc tín hiệu cân trong...
Top