Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

module mypbx umts

  1. H

    Toàn quốc Module MyPBX UMTS

    Nó có thể được sử dụng trong MyPBX S20, MyPBX 50, MyPBX 100, MyPBX S300, SOHO, MyPBX Standard, MyPBX U100, U200 MyPBX, và MyPBX U5XX. UMTS Parameters: UMTS channels: 1 Channels Network types: UMTS 900/2100MHz or 850/2100MHZ or 850/1900MHZ UMTS engine: SIMCom USIM: 1 USIM per channel, Small...
Top