Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thẩm định giá

  1. H

    Toàn quốc chứng chỉ thẩm định giá - học viện tài chính_0969868630

    Học viện Tài chính khai giảng khóa học thẩm định giá tháng 10/2023 Căn cứ Thông tư 46/2014/TTĐ ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ Thẩm định viên về giá. Căn cứ Thông tư 204/2014/TTĐ ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành...
  2. P

    Hồ Chí Minh Tuyển sinh lớp nghiệp vụ thẩm định giá

    Mở khóa học nghiệp vụ thẩm định giá THÔNG BÁO TUYỂN SINH Khóa học nghiệp vụ Thẩm định giá (phục vụ kỳ thi thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính) Thực hiện Thông tư 204/2014/TT-BTC ban hành ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính “Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ...
Top