Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

truyền thông nội bộ

  1. T

    Toàn quốc Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng truyền thông nội bộ

    1. Truyền thông nội bộ là gì? Truyền thông nội bộ về bản chất chính là việc doanh nghiệp đưa các nội dung và thông điệp cần thiết đến các đối tượng nhân viên vào đúng thời điểm, mà ở đây nội dung chính là các tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi; với mục tiêu định hình, thắt chặt và lan tỏa văn...
Top