Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

vi sinh nguyên liệu

  1. K

    Toàn quốc Vi sinh bột BZT NEW xử lý đáy ao

    Thành phần Bacillus megaterium : 4.0 x 107 CFU/g Bacillus polymixa : 4.0 x 107 CFU/g Bacillus subtilis : 4.0 x 107 CFU/g Bacillus licheniformis : 4.0 x 107 CFU/g Saccharomyces Cerevisiae : 1 x 109 CFU/g Đặc điểm: Dạng bột Công dụng: –...
  2. nhuykhoahocxanh

    Hồ Chí Minh Men Vi Sinh Khử Khí Độc NO2 Trong Ao Nuôi Tôm: MICROCAT XNL

    Thành phần: Bacteria nitrosomonas : 1.0 x 10^9 CFU/ml Bacteria nitrobacter : 1.0 x 10^9 CFU/ml Enzyme : Amylase: 250 UI ; Protease: 240 UI ; Lipase: 850 UI Công dụng: - Xử lý khí độc NO2 trong ao nuôi tôm, đặc biệt là ao nuôi tôm thẻ trong giai đoạn tôm từ 50 – 90 ngày tuổi - Xử...
Top