Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

Toàn quốc Sony core i7

Top